shadow

Integritetspolicy

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse (KB 80)

GDPR är EU:s nya lagstiftning om personuppgifter och har nu efterträtt personuppgiftslagen. Därför har vi tagit fram denna personuppgiftspolicy. Den utgår från GDPR och förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter.

Syftet med policyn är att stärka din integritet och informera dig om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvar

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av stiftelsen.  Kontaktuppgifter till stiftelsen finns på stiftelsens hemsida www.kb80.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all slags information som kan kopplas till en fysisk levande person. De personuppgifter vi behandlar är nästan uteslutande uppgifter från bidragssökande i ansökningshandlingar som kommer till oss via vårt elektroniska databehandlingssystem. De uppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, organisationsnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ansökningshandlingar med bilagor och foton i den mån vi får dessa uppgifter. Vi behandlar ditt personnummer / företagets organisationsnummer för korrekt identifikation. Vi behandlar inte s.k. känsliga uppgifter såsom uppgifter om ras, politiska åsikter, etnicitet, religion eller hälsa. Någon enstaka gång behandlas uppgifter om hälsa men först efter klart och uttryckligt samtycke.

Ändamålet med behandlingen.

Det huvudsakliga ändamålet med behandlingen är att kunna administrera de ansökningar om anslag och bidrag som kommer in till stiftelsen. Vi behandlar också personuppgifter i samband med korrespondens med myndigheter, organisationer och enskilda samt för statistik och analys.

Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi menar att det är ett gemensamt och berättigat intresse och även till fördel för dig att behandla dina personuppgifter för ovannämnda ändamål. I åtskilliga fall baserar vi även vår behandling av personuppgifter på uttryckligt samtycke att göra det samt på skyldighet enligt lag.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade när ändamålet med behandlingen är genomfört eller vi inte längre har rättslig skyldighet att behandla dem men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig. Du kan få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att avse endast vissa ändamål eller invända mot viss behandling av dem. I vissa fall har du rätt till information om eventuell personuppgiftsincident och du kan också, om det är tekniskt möjligt, få ut uppgifterna för användning på annat håll (dataportabilitet). Du kan även framför klagomål hos datainspektionen, men vi vill ju att du i första hand kontaktar oss om du är missnöjd med något så kan vi reda  upp det.

Personuppgiftsbiträden

Ibland får vi hjälp av företag eller institutioner, s. k. personuppgiftsbiträden, att behandla våra personuppgifter. För att säkra att uppgifterna behandlas korrekt har vi träffat särskilda avtal med dessa företag och institutioner. Avtalen innehåller instruktioner hur personuppgifterna ska behandlas för att inga utomstående ska kunna få del av dina personuppgifter.

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via cecilia.persson@beijerinvest.se