shadow

Om stiftelsen

Historik

När hedersordföranden i Beijerinvest AB Kjell Beijer fyllde 80 år 1979 ville styrelsen hedra honom med en gåva som både skulle utgöra en hyllning till honom och vara till långvarig nytta för koncernen. Styrelsen beslöt att bilda en personalstiftelse under hans namn och avsatte 2 Mkr till denna Stiftelse. Genom god förvaltning har Stiftelsens kapital ökat till mer än 200 Mkr samtidigt som Stiftelsen under årens lopp utbetalt ersättningar till koncernbolagen. Stiftelsen har bidragit till viktiga utbildningssatsningar inom koncernens bolag men även till friskvård och trivselskapande aktiviteter.

 

Lagen och stadgarna

Personalstiftelsen Kjell Beijers 80-årsstiftelse är en personalstiftelse enligt 1967 års tryggandelag. Stiftelsen bildades 1979 och har till ändamål att ”främja sådan välfärd åt arbetstagare eller arbetstagares efterlevande som ej avser pension, avlöning eller annan förmån vilken arbetsgivaren är skyldig att utge till en enskild arbetstagare.” Stiftelsen omfattar samtliga anställda i alla bolag i ”Wall-sfären” exklusive börsnoterade Beijer Alma AB som har en egen personalstiftelse. Lagen är flexibel och bred och tillämpas parallellt med skattelagstiftningens regler vilket får särskild betydelse när det gäller förmåner. Ersättningarna ska gå till personalens välfärd och omfatta alla anställda i bolagen och medlemmar inom bolagsstyrelserna. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm.